Oświadczenie dotyczące danych osobowych:

1. Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych osobowych w postaci:
1.1. Imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Imprezie
1.2. Imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach Imprezy,
1.3. Adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących Imprezy.

2. Ponadto Zawodnik oświadcza, że został poinformowany, że:
2.1. Administratorem jego danych osobowych jest Organizator
2.2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji Imprezy.
2.3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy.
2.4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom wyłącznym celu związanym ze współorganizacją Imprezy.
2.5. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw poza unijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
2.6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są przetwarzane.
2.7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Imprezie.
2.8. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

3. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

EnglishGermanPolishSlovakUkrainianZulu