Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim
REGULAMIN
VI NOCNEGO PÓŁMARATONU PIOTRKOWSKIEGO 
ORAZ
III ĆWIERĆPÓŁMARATONU
(wersja .pdf)

I. CEL IMPREZY

1)     Promocja Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2)     Rozwijanie sportowych zainteresowań mieszkańców miasta.
3)     Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport.

II. ORGANIZATOR BIEGU

1)     Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim (OSiR)
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Batorego 8
tel: +48 44 732-66-51, +48 44 732-65-69
fax: 732-65-69 wew.122
e-mail: sekretariat@osirpiotrkow.pl
strona www: www.osirpiotrkow.pl

NIP: 771 24 80 052
REGON: 00 130 7723

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

1)     Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi.
2)     Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.
3)     Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim.
4)     Piotrkowski Klub Biegacza ENDORFINA w Piotrkowie Trybunalskim.
5)     Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Łodzi.

IV. PATRONAT

1)     Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak.
2)     Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Marian Błaszczyński.

V. TERMIN I MIEJSCE

1)     Termin obydwu biegów – 19 czerwca 2020r. Start godzina 21:00, zakończenie godzina 24.00.
2)     Miejsce – Piotrków Trybunalski „Trakt Wielu Kultur”.
2.1.   START – ul. Słowackiego naprzeciwko pomnika Jana Pawła II (sprawdź na mapie)
2.2.   META – Rynek Trybunalski (sprawdź na mapie)

VI. TRASA

1)     Długość Nocnego Półmaratonu Piotrkowskiego Wielu Kultur wynosi 21,0975km. Trasa posiada atest PZLA. Na bieg składają się 4 pętle, które w sumie dają dystans półmaratonu.
2)     Długość Ćwierćpółmaratonu stanowi 1 pętlę długości półmaratonu i wynosi ok. 5,2km.
3)     Powierzchnia jest w pełni utwardzona (asfalt 95%, kostka brukowa 5%).
4)     Różnica poziomu trasy wynosi 23m.
5)     Oznaczenie trasy co 1km.
6)     Punkty odżywienia co około 5km. Po zakończeniu biegu będzie wydawany posiłek regeneracyjny.
7)     Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny.
8)     Zawodnicy, którzy nie dotrą do mety do godziny 24.00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu.

VII. UCZESTNICTWO

1)     W biegu prawo startu mają wyłącznie te osoby, które:
1.1.   Najpóźniej do 19 czerwca 2020r. ukończyły 18 lat i podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań oraz młodzież od 15-go roku życia po przedstawieniu zgody opiekunów prawnych i zaświadczenia lekarskiego o zdolności do biegu, lub udostępnią – wgląd do książeczki zdrowia sportowca.
1.2.   Dokonają zgłoszenia, uiszczą opłatę startową i zweryfikują się w biurze zawodów – hala „Relax” ul. Batorego 8,  które będzie czynne w dniu 18.06.2020r. od godziny 15:00 do 19:00 oraz w dniu 19.06.2020r. od godziny 13:00 do 20:00
2)     W biurze biegu zawodnicy otrzymają pakiety startowe zawierające nr startowy z elektronicznym chipem do pomiaru czasu, koszulkę biegową, napój energetyczny.
3)     Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie się dokumentem tożsamości ze zdjęciem w związku z koniecznością podpisania oświadczenia.
4)     W przypadku niemożności wzięcia udziału w biegu, odbiór pakietu startowego (bez numeru startowego) możliwy będzie w trakcie weryfikacji w dniach 18 i 19.06.2020r. wyłącznie na podstawie imiennego upoważnienia podpisanego przez osobę, która opłaciła swój udział w biegu. Obsługa biura biegu może poprosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawdziwość danych zawartych w upoważnieniu.
5)     Imienny numer startowy będzie można odebrać od 20.06.2020r. w siedzibie OSiR lub może być odebrany przez osobę upoważnioną do odbioru pakietu startowego do dnia 31.07.2020r. po tym dniu numery nieodebrane zostaną zniszczone.
6)     W półmaratonie obowiązuje limit 803 nadanych numerów startowych. O nadaniu numeru decyduje kolejność opłat wpisowych. W dystansie ćwierćpółmaratonu ustalony limit to 150 nadanych numerów. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia limitu nadanych numerów, jednak bez możliwości otrzymania pakietu startowego.
7)     Pamiątkowe medale otrzymają wyłącznie biegacze, którzy ukończą dystans półmaratonu. Dla osób startujących w ćwierćpółmaratonie nieprzewidywane są medale.
8)     Numer startowy obydwu biegów upoważnia do jednorazowego wejścia na baseny OSiR w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 20-21 czerwca 2020r. Kryte pływalnie OSiR dostępne w poniższych lokalizacjach:
8.1.   97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 106, tel. +48 44 732-68-17 (sprawdź na mapie)
8.2.   97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Próchnika 8/12, tel. +48 44 732-37-34 (sprawdź na mapie)

VIII. KLASYFIKACJE

1)     Klasyfikacja w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczone od chwili strzału startera) pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczone od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika). Prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1.1.   Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,|
1.2.   Klasyfikacje wiekowe (k- kobiety, m- mężczyźni):
1.2.1.  k20, m20 (rocznik 2000 – 1991),
1.2.2.  k30, m30 (rocznik 1990 – 1981),
1.2.3.  k40, m40 (rocznik 1980 – 1971),
1.2.4.  k50, m50 (rocznik 1970 – 1961),
1.2.5.  k60, m60 (rocznik 1960 – 1951),
1.2.6.  k70, m70 (rocznik 1950 i starsi).
1.3.   Klasyfikacja najszybsze piotrkowianki, najszybsi piotrkowianie. Warunkiem uczestnictwa w tej klasyfikacji jest stały meldunek w Piotrkowie Trybunalskim, potwierdzony oświadczeniem.
1.4.   Klasyfikacja Drużyny Laury.
1.5.   Klasyfikacja w ramach otwartych mistrzostw Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.
1.6.   Klasyfikacja funkcjonariuszy policji.
1.7.   Klasyfikacja Piotrkowskiego Klubu Biegacza ENDORFINA.
1.8.   Klasyfikacja strażaków.
1.9.   Klasyfikacja nauczycieli.
1.10. Klasyfikacja funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
1.11. Klasyfikacja najlepszych miast.

IX. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1)     Rejestracja na bieg możliwa jest pośrednio poprzez stronę Nocnego Półmaratonu Piotrkowskiego (www.polmaratonpiotrkowski.pl).
3)     Zapisy online będą realizowane w okresie 01.01.2020r. – 15.06.2020r. Zgłoszenia w okresie 18.06.2020r. – 19.06.2020r. będą przyjmowane wyłącznie w biurze zawodów przy niezapełnionej liście uczestników.
4)     Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej. W celu ułatwienia weryfikacji dotyczącej opłaty startowej należy w tytule przelewu podać: nazwisko i imię zawodnika oraz nazwę biegu.
5)     Opłata startowa w półmaratonie wynosi:
5.1.   50zł od 01.01.2020r.do 29.02.2020r.
5.2.   60zł od 01.03.2020r. do 30.04.2020r.
5.3.   70zł od 01.06.2020r. do 15.06.2020r.
5.4.   80zł  – opłata dokonana w biurze w dniu 18.06.2020 lub 19.06.2020r.
6)     Opłata startowa w ćwierćpółmaratonie wynosi:
6.1.   30zł – od 01.01.2020r. do 19.06.2020r.
7)     Zwolnieniu z opłat podlegają zawodnicy od 15 do 18 roku życia i powyżej 70 lat oraz biegacze z miast partnerskich.
8)     Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
9)     Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
10)  Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia.

X. NAGRODY

1)     Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymują napój izotoniczny, wodę oraz posiłek regeneracyjny.
2)     Zdobywcy miejsc 1 – 5 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary i nagrody pieniężne
2.1.   2000zł (słownie: dwa tysiące złotych) – I miejsce
2.2.   1500zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) – II miejsce
2.3.   1000zł (słownie: tysiąc złotych) – III miejsce
2.4.   500zł (słownie: pięćset złotych) – IV miejsce
2.5.   500zł (słownie: pięćset złotych) – V miejsce
3)     Nagroda łączna za ustanowienie nowego rekordu trasy wynosi 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Obecnie rekord trasy wynosi:
3.1.   kobiety – 0.1:14:17
3.2.   mężczyźni – 01:04:57
4)     Klasyfikacja krajowa, w której trzy panie i trzej panowie z polski otrzymają od sponsorów nagrodę pulą 8.000zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
5)     W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn zdobywcy miejsc 1 – 3 otrzymają puchary i nagrody.
6)     Zdobywcy miejsc 1 – 3 w klasyfikacji najszybszy piotrkowianin i najszybsza piotrkowianka otrzymują pamiątkowe puchary oraz nagrody pieniężne:
6.1.   1000zł (słownie: tysiąc złotych) – I miejsce
6.2.   800zł (słownie: osiemset złotych) – II miejsce
6.3.   600zł (słownie: sześćset złotych) – III miejsce
7)     W klasyfikacji Piotrkowskiego Klubu Biegacza ENDORFINA – najszybsza zawodniczka (trzy pierwsze miejsca) oraz najszybszy zawodnik (trzy pierwsze miejsca) otrzymają pamiątkowe puchary. osoby muszą być członkami Piotrkowskiego Klubu Biegacza ENDORFINA
8)     Nagrody pieniężne zdobyte podczas biegu będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe zawodnika w terminie 7 dni od daty biegu.
9)     Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.
10)  Protesty i zastrzeżenia można zgłaszać do 00.30 w dniu 20 czerwca 2020r. po tym terminie wszystkie protesty i zastrzeżenia nie będą rozpatrywane.|
11)  Nagrody zostaną wręczane zwycięzcom klasyfikacji generalnej i we wszystkich kategoriach od godziny 23:00 w Rynku Trybunalskim (scena).
12)  Dla zwycięzców w dystansie ćwierćpółmaratonu ustala się puchary w klasyfikacji generalnej w kategoriach:
12.1. kobiet miejsca 1. – 5.
12.2. mężczyzn miejsca 1. – 5.

XI. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

1)     Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie.
2)     Zawodnicy zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora, policji, straży miejskiej i służb porządkowych.|
3)     Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
4)     Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo, osób nie posiadających numerów startowych.
5)     Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
6)     Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
7)     Zobowiązuje się uczestników do wykorzystywania w trakcie biegu elementów odblaskowych lub takich, które generują światło.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)     Organizator zapewnia opiekę medyczną w biurze zawodów oraz na trasie biegu.
2)     Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3)     Decyzja lekarza dotycząca kontynuowania biegu podczas imprezy jest ostateczna i nieodwołalna.
4)     Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zabrania się zasłanianie numerów startowy pod karą dyskwalifikacji.
5)     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodu.
6)     Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
7)     Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. zabrania się z korzystania z kijków nordic walking.
8)     Zabroniony jest start w biegu wraz ze zwierzęciem.
9)     Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest zabronione.
10)  Zawodnicy, którzy skracają trasę biegu oraz dokonują czynności mających na celu oszukanie organizatora i pozostałych uczestników biegu, zostaną zdyskwalifikowani.
11)  Każdy zawodnik biorący udział w biegu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją biegu przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn 10.05.2018r. (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781); administratorem danych osobowych jest OSIR w Piotrkowie Trybunalskim.
12)  Każdy uczestnik biorący udział w biegu jest świadomy, że w trakcie biegu mogą być przeprowadzone nagrania filmowe zdjęcia, wywiady z uczestnikami biegu, tym samym wyraża zgodę na publikację swego wizerunku w relacjach z biegu, zamieszczonych na stronach powiązanych z organizatorem, w mediach i materiałach promocyjnych organizatora.
13)  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z winy uczestników.
14)  W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga organizator.

EnglishGermanPolishSlovakUkrainianZulu